Kommentarer

Den ulovlige kartleggingen må etterforskes og straffes

Foto: TORGEIR HAUGAARD/FORSVARETSMEDIESENTER

RASKE OG GODE SVAR: Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen bør komme opp med raske og gode svar på hvem som iverksatte og gjennomførte journalistkartleggingen innad i Etterretningsbataljonen. Foto: TORGEIR HAUGAARD/FORSVARETSMEDIESENTER

Hvem stod bak og på hvilket nivå ble beslutningen tatt da Etterretningsbataljonen iverksatte undersøkelser rundt undertegnede og andre kollegers journalistikk mot de hemmelige tjenester?

Det er det maktpåliggende at forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen gir en umiddelbar avklaring av. Jeg forventer dessuten at Generaladvokaten snarest beordrer selvstendig etterforskning av saken, i regi av Militærpolitiet, for å avklare ytterligere de faktiske forhold og hva slags disiplinære og militærrettslige konsekvenser denne saken skal få.

I dag forteller VG at også jeg, i tillegg til VG-journalist Rolf J. Widerøe og Stavanger Aftenblad-journalist Hans Petter Aass, er blitt regelstridig kartlagt av Etterretningsbataljonen.

Lenke: Flere journalister kartlagt av E-bataljonen (VG)

Widerøe, Aass og jeg har to ting til felles: Vi har alle tidligere arbeidet i VG, og vi har alle arbeidet med å granske virksomheten til Etterretningstjenestens hemmelige avdeling E14, som i perioden 1995-96 og fram til 2006 sendte mange operatører til ulike konfliktområder i verden, for å innhente etterretning med tanke på å beskytte norske soldater som enten opererte der eller kunne tenkes å bli sendt dit.

Denne virksomheten pågår fortsatt den dag i dag, dog noe annerledes organisert, og med et annet avdelingsnavn enn tidligere.

Det er grunn til å tro at Etterretningsbataljonens interesse knyttet til mine kolleger og meg er knyttet til journalistikken rundt E14.  Det skriver også VG i dag, at kartleggingen startet med at E14s eksistens ble avslørt av VG og Dagbladet i februar 2011.

Etterretningsbataljonen ble etablert i 2002, fordi det var behov for å styrke utdanningen av etterretningspersonell, spesielt til bruk i internasjonale operasjoner. Bataljonen består av rundt 200 ansatte, har base på Setermoen leir i Bardufoss, og er en del av Hæren. Etterretningsbataljonen er dermed ikke en formell del av Etterretningstjenesten, og er normalt ikke omfattet av den ordinære kontrollvirksomheten til Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene, det såkalte EOS-utvalget. Den eneste grunnen til at Etterretningsbataljonens kartlegging av journalister er blitt oppdaget, er at Widerøe og Aas har levert en formell klage til EOS-utvalget, på grunnlag av kildeopplysninger.

Det er likevel, i praksis, meget nære bånd mellom Etterretningstjenesten og Etterretningsbataljonen.

Jeg kan derfor ikke annet enn å stille det jeg mener er berettigede spørsmål ved om personell i Etterretningstjenesten har bedt kolleger i Etterretningsbataljonen foreta kartlegging og overvåking av journalisters virksomhet, fordi det var mindre risiko for at dette ville bli oppdaget dersom bataljonen og ikke E-tjenesten selv stod for denne aktiviteten.

Kommunikasjonslinjene og hvem som har gjort hva, spesielt hvem som iverksatte arbeidet, må nå på bordet. Det er sterkt bekymringsfullt at det skal ha vært sjefen for E-bataljonen, oberstløytnant Olav Skard Jørgensen, som ifølge VG stod bak beslutningen om å opprette en hemmelig database på de journalistene som hadde skrevet om E14, som ble lagret sammen med etterretningsopplysninger om Osama bin Laden, mullah Omar og andre al Qaida og Taliban-ledere. En talskvinne for Hæren avviser imidlertid overfor avisen at Jørgensen skal ha vært involvert i beslutningen om å kartlegge journalister.

Unnvikende svar i denne saken kan ikke aksepteres, spesielt ikke dersom det er Forsvaret eller regjeringen som står for videre røyklegging.

«De visste at de gjorde noe ulovlig, og de burde vært straffeforfulgt. Det er svært uheldig at en bataljonssjef tar saken i egne hender», sier en anonym forsvarskilde til VG i dag.

Jeg forutsetter at bataljonssjefen og alle andre som har vært involvert i saken, snarest avhøres av Militærpolitiet, for å avklare hvor høyt i kommandolinjene denne saken går.

I likhet med Widerøe og Aass, mener jeg at saken bør få konsekvenser for de som står bak den regelstridige virksomheten.

Aftenbladets sjefredaktør Lars Helle og VGs sjefredaktør Torry Pedersen har i fellesskap fordømt Forsvarets journalistkartlegging på det sterkeste. Helle kalte saken «ikke bare ulovlig, den er uhyrlig». Forsvarsministeren karakteriserer saken som «svært alvorlig».

Les også: Stortingspolitikere reagerer sterkt (VG)

Da E14s eksistens ble avslørt i februar 2011, av artikler skrevet av Aas og Widerøe i VG og av undertegnede i Dagbladet, førte dette til meget sterke reaksjoner fra ledelsen i Etterretningstjenesten. Generalløytnant Kjell Grandhagen, sjef E, uttalte blant annet til TV 2:

«Her er det mennesker som har brutt en livslang taushetsplikt. Det er svært alvorlig».

Jeg er derfor ikke overrasket over at også min person og bakgrunn er blitt kartlagt av Etterretningsbataljonen. Widerøe, Aas og jeg har «vasset mye i de samme vassdragene», for å bruke uttrykket jeg selv anvendte da jeg sent fredag kveld kommenterte saken til VG.

Når VG ringer deg sent på kvelden, er det sjelden gode nyheter du har i vente.

Selv om VG har gjort et godt journalistisk stykke arbeid og derfor er først ute med denne «omdreiningen» av saken, må jeg tilstå at jeg reagerer på at jeg ennå ikke har hørt noe direkte fra EOS-utvalget. Når hadde utvalget tenkt å orientere meg om at de også har funnet regelstridige opplysninger registrert om meg i Etterretningsbataljonens datasystemer? Ville det ikke være relevant å orientere meg om funnet og hva som mer bestemt står skrevet om undertegnede i Etterretningsbataljonens datasystemer? Inspeksjonen av Etterretningsbataljonens datanettverk ble gjennomført i november i fjor, dvs fire måneder siden. Og hvorfor er omfanget av saken ikke fullt ut beskrevet i utvalgets årsrapport, som ble lagt ut på nettet torsdag? I årsrapporten får man inntrykk av at saken utelukkende handlet om registrering av to journalister, i årsrapporten omhandlet som «de to klagerne».

At den regelstridige kartleggingen av norske journalister i det hele tatt blir kjent, beror på at noen av de trolig litt yngre personene som er brukt til å gjøre arbeidet har gjort elementære feil i forhold til etterretningsarbeidets «tradecraft». At min yrkesbakgrunn er kartlagt av noen i de hemmelige tjenestene, i kjølvannet av min journalistikk mot de hemmelige tjenestene gjennom mer enn 20 år, er ikke noe jeg selv mister hodet over. Jeg har i mange år tatt særskilte forhåndsregler i omgangen med sensitive kildeopplysninger. I 2003 ble jeg utsatt for det som trolig var et langt mer omfattende forsøk på å kartlegge min journalistiske virksomhet. I likhet med Widerøe og Aas leverte jeg den gang en klage til EOS-utvalget, men som aldri kom til bunns i saken, av årsaker som jeg skal komme tilbake til i senere artikler på denne bloggen.

Men den lille informasjonsfliken som nå er kommet til syne i offentligheten, viser at det har foregått en kartleggingsvirksomhet i en del av det hemmelige Norge som vi ennå ikke fullt ut kjenner omfanget av. Det er usannsynlig at saken begrenser seg til bare det som hittil er kjent. For å sitere det jeg selv skrev på Facebook etter at saken rundt Aas og Widerøe ble kjent torsdag: «…trolig har registreringen vært et «arbeidsuhell». Det store spørsmålet i denne saken er hva operatører fra Etterretningsbataljonen eventuelt har foretatt seg forøvrig, og som ikke er nedfelt noe sted og dermed ikke har vært kontrollerbart for EOS-utvalget.»

Dersom de hemmelige tjenestene driver systematisk kartlegging av virksomheten til kritiske journalister, uansett hva man måtte mene om journalistikken som begås, beveger det norske samfunnet  seg i en antidemokratisk og autoritær retning. Det bør bekymre flere enn bare norske journalister.

Hvor langt kartleggingsvirksomheten faktisk har gått, bør være et kjernespørsmål å få avklart i en etterforskning i regi av Militærpolitiet, og som snarest bør beordres av Generaladvokaten. Dersom slik etterforskning ikke snarest iverksettes på selvstendig grunnlag, kommer undertegnede til å innlevere en skriftlig anmeldelse av saken til Generaladvokaten, der jeg krever etterforskning og påtale av de forhold som EOS-utvalget har avdekket.

HAR DU NYHETSTIPS? Send til kjetil.stormark(at)gmail.com eller kontakt meg på skype/kjetilstormark

Følg meg på twitter.com/kjetilstormark

Hva mener du? Delta gjerne i diskusjonen nedenfor.

« Previous post